Disclaimer

VERHAMME + DE VEL ARCHITECTEN

http://www.verhamme-devel.be

Aan de samenstelling van deze website wordt veel zorg besteed. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. De informatie op deze website is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies, noch als een bod of voorstel van contract, evenmin als een bestanddeel daarvan. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen.

VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere – niet bij vigerende tekeneigenschappen – behorende digitale attributen. Het risico voor verzending ligt bij de ontvanger. De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Het auteursrecht berust ten allen tijde bij VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN.

VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN verklaart alle mogelijke zorg te hebben besteed aan het voorkomen van computervirussen en draagt geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

 

COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten van de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN en zijn auteursrechtelijk beschermd. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten aan de gebruikers van deze website, op welke manier dan ook, overgedragen.

Het is niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, na te maken, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken, te verspreiden, over te dragen en/of te verkopen, in enige vorm of op welke wijze dan ook en ongeacht de vorm en de middelen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN.

De framing, deep linking, mirroring of retransmissie van de website of de inhoud ervan, of een gedeeltelijk of volledig gebruik van de website of de inhoud ervan in een derde website zijn verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN. .

Het is evenmin toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen van deze website gebruik te maken.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de toegang tot de consultatie of het gebruik van de op deze website beschikbare gegevens, informatie, documenten en publicaties, en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen: deze opsomming is niet-exhaustief.

Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites, noch voor het bewaren/ verwerken van de persoonsgegevens van de gebruikers van deze websites.

 

COOKIES

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van onze website, maar bewaard op de harde schijf van uw pc. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw pc en onze website (bv. afstemming met het operating- en browsersysteem gebruikt op uw pc, bewaren van uw taalkeuze) of worden ook gebruikt om het nut van de aangeboden informatie en de wijze waarop ze wordt aangeboden te evalueren en te verbeteren. Volledigheidshalve wijzen we u op de mogelijkheid om op uw pc cookies te weigeren (wat invloed kan hebben op de vlotte communicatie met onze website) of na elke raadpleging van onze website de cookies op uw pc (automatisch) te verwijderen.

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN hecht veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, meer bepaald in het kaderen van persoonlijke gegevens. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Indien VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN om persoonsgegevens zou verzoeken, zullen deze gegevens behandeld in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening gegevensbescherming).

De volgende waarborgen worden door VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN verleend:

 • Persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening (al dan niet online) te realiseren;
 • De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling en worden slechts opgeslagen voor zover nodig om de beoogde doelstelling te realiseren;
 • De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend;
 • Men heeft steeds toegang tot de eigen persoonsgegevens en de juistheid ervan kan steeds worden geverifieerd;
 • Men bezit steeds de mogelijkheid VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN te verzoeken de eigen persoonsgegevens te wijzigen of aan te passen bij wijze van schriftelijk verzoek;
 • Men kan steeds verzoeken de eigen persoonsgegevens uit de bestanden van VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN te verwijderen, tenzij de opslag van (welbepaalde) persoonsgegevens n.a.v. wettelijke bepalingen verplicht wordt geacht.
 • VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om enig misbruiken te voorkomen.

 

GESCHILLEN

Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt beslecht onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met toepassing van het Belgische recht.

Door het gebruik van deze website stemt U hiermede uitdrukkelijk in.

 

CONTACT

In geval van vragen omtrent huidige disclaimer, kan U ons bereiken op de volgende gegevens:

Sint-Michielskaai 35/1

2000 Antwerpen

+32 3 230 39 88

info@verhamme-devel.be

 

Patrick De Vel – architect

+32 (0)478 30 21 55

Marc Verhamme – architect

+32 (0)477 41 50 00

 

______________________________________________________________________________________

 

VERHAMME + DE VEL ARCHITECTEN

http://www.verhamme-devel.be

 

Much care is taken in the composition of this website. The website is updated to the best of our ability and at regular period of times. VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN does not, however, guarantee the topicality, accuracy, correctness, completeness or suitability for a specific purpose of the information, data or publications. The information on this website is intended to provide general information to interested parties. The information is not intended as advice, nor as a bid or proposal of contract, nor as a component thereof. For advice we advise you to contact us.

VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN bears no responsibility for specific digital features such as dimensional stability, separation of information and all other digital attributes that do not belong to valid design stencils. The risk for shipping lies with the recipient. The recipient may only use the information for the purpose for which it was made available. The copyright remains at all times with VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN.

VERHAMME DE VEL ARCHITECTS declares to have taken all possible care to prevent computer viruses and is not liable of any kind whatsoever.

 

COPYRIGHT

The intellectual property rights of the information, publications and data provided on this website belong to VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN and are protected by copyright. In no way are the intellectual property rights transferred to the users of this website in any way whatsoever.

It is not allowed to reproduce, copy, copy, store in an automated database, publish, distribute, transfer and/or sell anything from this website or its contents, in any form or manner irrespective of the form and the means, without prior explicit and written permission from VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN.

The framing, deep linking, mirroring or retransmission of the website or its content, or a partial or full use of the website or its content in a third party – website are prohibited without the prior written consent of VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN.

Neither is it permitted to use this website in a way that could disturb other Internet users or otherwise impair the proper functioning of this website, the information presented there and/or the underlying software. Furthermore, it is not permitted to make use of the protected parts of this website under a false name or by circumventing security measures

 

LIABILITY

We accept no liability for any direct or indirect damage as a result of or in connection with the access to the consultation or use of the data, information, documents and publications available on this website, and/or the access to and use of interactive data applications: this enumeration is non-exhaustive.

This website may contain hyperlinks that lead to websites of third parties, which are not controlled or maintained by VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN. We accept no liability for the content and application of the information on these websites, nor for the storage/processing of the personal data of the users of these websites.

 

COOKIES

Cookies are used on our website. These are small text files that are created by a program on the server of our website, but stored on the hard drive of your PC. These cookies are technically necessary for a smooth communication between your PC and our website (e.g. coordination with the operating and browser system used on your PC, saving your language choice) or are also used for the usefulness of the information provided and the way in which it is offered to evaluate and improve. For the sake of completeness, we point out the possibility to refuse cookies on your PC (which may affect the smooth communication with our website) or to delete the cookies on your PC (automatically) after each consultation of our website.

 

PROTECTION OF PERSONAL DATA

VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN attaches great importance to the respect for privacy, in particular in the context of personal data. Most of the information is available on or via the website without personal data having to be provided. If VERHAMME DE VEL ARCHITECTS requests personal data, these data will be treated in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and concerning the free circulation of those data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation).

The following guarantees are granted by VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN:

 • Personal data will only be collected and processed in order to provide you with the requested information or to realize the (whether online or offline) requested services;
 • The processing of personal data is limited to the intended objective and is only stored to the extent necessary to achieve the intended objective;
 • The personal data will not be disclosed to third parties nor used for direct marketing purposes;
 • You always have access to your own personal data and the accuracy can always be verified;
 • You always have the opportunity to request VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN to change your own personal details or to adapt them by way of a written request;
 • You can always request that your own personal data be removed from the files of VERHAMME DE VEL ARCHITECTEN, unless the storage of (specific) personal data is deemed mandatory, in addition to statutory provisions of law;
 • VERHAMME DE VEL ARCHITECTS takes the best possible safety measures to prevent any misuse.

 

DISPUTES

Any dispute with regard to this website will be settled under the exclusive jurisdiction of the Courts of Antwerp, division Antwerp and Belgian law will exclusively be applicable.

By using/consulting this website you explicitly agree with the above stated.

 

CONTACT

In case of any questions regarding this disclaimer, please contact us:

Sint-Michielskaai 35/1

2000 Antwerpen

+32 3 230 39 88

info@verhamme-devel.be

 

Patrick De Vel – architect

+32 (0)478 30 21 55

Marc Verhamme – architect

+32 (0)477 41 50 00

 

Join our team

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Senior (Ir.-) Architect & Junior Architect om ons team te versterken. Bekijk hier de vacatures.

Lees meer